S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači/zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

E-shop

Kontakt

FASTER GROUP s.r.o.
Krížna 18, Jaslovské Bohunice (Slovakia)
91930
tel: +421 908 555 765 (prac.dni 09:00 - 18:00)
revery(a)revery.sk
Facebook: /REVERY.SK
Instagram: /REVERY.SK

Najobľúbenejšie

Cena 15,90 EUR (413,40 CZK)
Okamžite skladom
Cena 15,90 EUR (413,40 CZK)
Okamžite skladom
Cena 13,90 EUR (361,40 CZK)
Okamžite skladom

Informácie »
Súťaž DRINK ZA FOTKU - štatút

 

Štatút súťaže “Drink za fotku“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na súťaži ,,Drink za fotku“ (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: FASTER GROUP s.r.o.

Adresa: Krížna 487/18, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

IČO: 46737111

DIČ: 2023551409

IČ DPH: SK2023551409

E-shop: www.revery.sk

Facebook: /REVERY.SK

  

II. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od nultej hodiny dňa 1. januára 2020 do polnoci dňa 30. júna 2020. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 2. júla 2021

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“), je zákazníkom e-shopu www.revery.sk a zašle svoju fotografiu s akýmkoľvek produktom, zakúpeným v eshope www.revery.sk, prostredníctvom e-mailovej správy, zaslanej na revery@revery.sk, alebo prostredníctvom správy na FACEBOOK-stránke Organizátora (správa musí okrem fotografie obsahovať aj meno a priezvisko zákazníka, a tiež číslo objednávky, podľa ktorej bude identifikovaný zakúpený produkt na fotografii). Do súťaže bude zaradená každá nová fotografia, na ktorej bude zjavne viditeľný produkt a tvár súťažiaceho. Jeden súťažiaci môže byť zaradený do súťaže viacnásobne, avšak s fotografiou vždy iného zakupeného produktu. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnúť zaradiť do súťaže spornú fotografiu, o čom účastníka bude informovať. Losovať sa budú 3 (traja) výhercovia, na základe zoznamu všetkých fotografií, zaradených do súťaže.

 

IV. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:

Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.

Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži. Zaslané fotografie, zaradené do súťaže, budú priebežne uverejňované na facebook-stránkach Organizátora a tiež v e-shope, v sekcii “Súťaže”.

 

V. Výhra v Súťaži

Výherca v súťaži môže získať jednu z nasledujúcich cien:

1. cena: Pozvanie na drink od zástupcov Organizátora v niektorom z egyptských letovísk v termíne od 1.9.2020 do 31.12.2020 (podľa vzájomnej dohody). Súčasťou pozvania je úhrada kompletných nákladov na jednotýždňový pobyt výhercu a jedného jeho sprievodcu s vekom nad 18 rokov (spolu pre dve osoby), vrátane nákladov na letenky, víza, transfer z letiska a na letisko v cieľovej destinácii a nákladov na ubytovanie v 4*/5* hoteli, vrátane zabezpečenia stravy a nápojov typu all inclusive.

2. cena: Voľný výber produktov v hodnote 200 EUR z e-shopu www.revery.sk

3. cena: Voľný výber produktov v hodnote 100 EUR z e-shopu www.revery.sk

Výhernú cenu do súťaže venoval Organizátor. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

VI. Oznámenie o výhre

Mená výhercov zverejní organizátor v samostatnom príspevku na svojej facebook-stránke a tiež v e-shope, v sekcii “Súťaže”. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

 

VII. Odovzdanie výhry

Výhru v 1. poradí odovzdá Organizátor výhercovi v deň dohodnutého odletu do cieľovej destinácie, a to vo forme letenky a pobytového voucheru.

Výhru v 2. a 3. poradí odovzdá Organizátor do 14 dní od potvrdenia výberu výhry výhercom, a to osobne, prostredníctvom svojho povereného zástupcu, alebo prostredníctvom poštovej zásielky. 

Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry. Výherca prvej ceny je tiež povinný poskytnúť organizátorovi súťaže ďalšie údaje, potrebné pre zabezpečenie leteniek a pobytu mimo Európskej únie, ako číslo cestovného pasu a jeho platnosť.

Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 36 mesiacov odo dňa ich poskytnutia.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 

VIII. Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

Dôvodom pre stratu nároku na výhru je tiež neplatnosť cestovného pasu v potrebnom rozsahu, prípadne také dôvody, ktoré by výhercovi prvej ceny bránili vo vycestovaní.

 

IX. Dôležité podmienky súťaže

Organizátor nenesie zodpovednosť za zdravotné ťažkosti a komplikácie akéhokoľvek druhu na strane výhercu výhry v 1. poradí počas cestovania a pobytu v zahraničí. Cestovné a zdravotné poistenie pre výhercu organizátor nezabezpečuje.

Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či facebook-profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania, ako aj osoby, ktoré v minulosti prejavili negatívny postoj k aktivitám organizátora a jemu blízkym osobám (nenávistné prejavy, ohováranie, a podobne).

Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. 

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra mu nebude odovzdaná a dodatočne bude vylosovaný náhradný výherca.

 

X. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva Organizátorovi, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 36 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa), ako aj súhlas so zverejnením akejkoľvek fotografie, zaslanej organizátorovi v čase trvania súťaže . Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje, s výnimkou údajov potrebných pre zabezpečenie zahraničného pobytu výhercu prvej ceny.

Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 36 mesiacov ako je hore uvedené.

Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.


 

V Jaslovských Bohuniciach, 27.12.2019

FASTER GROUP s.r.o.

MWRhZWVl